موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان

موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان

موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان در یک بنای مربوط به سدهٔ نهم خورشیدی (سدهٔ پانزدهم میلادی)، متعلق به دوران تیموریان، قرار دارد.
این بنا دارای چند تالار بزرگ و یک ایوان است که با مقرنس و تزیینات گچبری زینت داده شده است
سالن بی مهرگان
سالن گیاه شناسی
سالن زمین شناسی
سالن جغرافیای طبیعی
سالن مهره داران
سالن کمک آموزشی