موزه آتاتورك آنتالیا

موزه آتاتورك آنتالیا

موزه دیگری كه در این شهر وجود دارد موزه آتاتورك می باشد. این موزه محل نگهداری وسایلی است كه در گذشته مورد استفاده بنیان گزار جمهوری تركیه یعنی آتاتورك قرار می گرفته است.
موزه آتاتورك بجز روزهای دوشنبه همه روزه جهت بازدید همگان باز می باشد.