موزه تاریخ طبیعی محیط زیست کرمانشاه

موزه تاریخ طبیعی محیط زیست کرمانشاه

در بخشی از ساختمان اداری سازمان محیط زیست کرمانشاه، یک تالار به موزه تاریخ طبیعی اختصاص یافته است. این موزه نمونه هایی از حیوانات بومی و پرندگان تاکسیدرمی شده را در معرض نمایش قرار می دهد.