موزه فرش استانبول

موزه فرش استانبول

فرش های این موزه منحصر به فردترین فرش های جهان را شامل می شود .به دلیل قدمت فرش ها حتی از نورپردازی معمولی اجتناب می شود و سعی در این دارند فرش ها با حداقل نور قابل دیدن باشند.