موزه قاجار تبریز

موزه قاجار تبریز

موزه قاجار در محله ششگلان، يكي از محلات قديمي تبريز و در يك خانه زيباي قديمي متعلق به حسنعلي خان امير نظام گروسي قرار گرفته است و تاريخ احداث آن به اواسط دوره قاجار باز مي گردد، قرار گرفته است. عمارت امير نظام به سبك معماري درون گرا و در دو طبقه با زير بناي 1500 متر مربع ساخته شده است. اين موزه داراي 9 تالار نمايش: سكه هاي تاريخي، بافته، چيني و آبگينه، خاتم و فلزات، رجال و فرامين، سنگ‌ نوشته ها، اسلحه و آثار معماري و شهرسازي مي باشد. موقعیت این بنا در خيابان ششگلان جنب سازمان صنايع و معادن می باشد.