موزه ها ی سن پطرزبورگ

موزه ها ی سن پطرزبورگ

این‌ قلعه‌ها در دوره‌ روسیه‌ تزاری‌ از زندان‌های‌ مخوف‌ سیاسی‌بود و نویسندگان‌ و روشنفکران‌ برجسته‌ای‌ چون‌ «داستایوفسکی‌» و «چرینشوفسکی‌» در آنجا زندانی‌بودند. این‌ قلعه‌ها اکنون‌ به‌ موزه‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. از دیگر نقاط‌ دیدنی‌ سن پطرزبورگ‌ می‌توان‌ «کلیسای‌جامع‌ سن‌ پطروسن‌ پل‌»، «کاخ‌ زمستانی‌ پطر کبیر»، «ستون‌ یادبود الکساندر»، «صومعه‌ الکساندرنفسکی‌»، «موزه‌ روسیه‌»، «موزه‌ آکادمی‌ هنرها»، «موزه‌ تاریخ‌ نشر سن پطرزبورگ‌»، «موزه‌ تاریخ‌ سیاسی‌روسیه‌»، «موزه‌ هنرهای‌ تئاتر و موسیقی‌»، «موزه‌ انسان‌شناسی‌»، «موزه‌ نژادشناسی‌» و «جانورشناسی‌» واپراها و باله‌ها و دراما تئاترهای‌ متعدد را نام‌ برد