موزه هرميتاژ سن پطرزبورگ

موزه هرميتاژ سن پطرزبورگ

بزرگترين موزه جهان است که در زبان فرانسه به معني جاي خلوت ميباشد.اين موزه در ابتدا کاخ زمستاني تزارها بود که در زمان دختر پطر کبير ساخته شد و بعدها توسط کاترين کبير گسترش يافت و به مرور کلکسيوني از نفيس ترين اشيا جهان و محل نگهداري کلکسيون شخصي کاترين گشت.در زمان جنگ جهاني براي درامان ماندن اشيا آنها را به سيبري منتقل کردند و پس از جنگ دوباره آنها را به اينجا برگرداندند.در زمان لنين در اين مجموعه به روي مردم گشوده شد تا به عنوان موزه از آن استفاده شود.اين موزه عظيم داراي 1057 سالن مختلف و 3000000 اثر است.تخمين زده شده که اگز براي ديدن هر قطعه اين موزه تنها يک دقيقه وقت صرف کنيد 11 سال طول ميکشد تا کل موزه را ببينيد