میدان الکساندر برلین

میدان الکساندر برلین

میدان الکساندار، یک میدان معروف در منطقه مرکزی میت برلین است که به عنوان سکویی برای جاه طلبی های معماری جمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) استفاده می شد. یکی از نتایج این جاه طلبی ها، برج تلویزیونی 365 متری این میدان است