میلاد نور ارومیه

میلاد نور ارومیه

آذربایجان غربی – ارومیه خیابان دانشکده ، خیابان استادان