نقش پیروزی شیراز

نقش پیروزی شیراز

این نقش برجسته یادبود نبرد و پیروزی اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی (سده 2م) بر آخرین پادشاه اشكان )اردوان 5) است كه بر فراز صخره‌ای در سمت راست رودخانه فیروزآباد حجار شده است. این اثر اولین نقش برجسته ساسان و بزرگترین نقش برجسته ایران است.