پل قوزیوند کرمانشاه

پل قوزیوند کرمانشاه

این پل در سه و نیم کیلومتری شمال شرقی شهر بیستون و در مسیر جاده آسفالته صحنه به کرمانشاه قرار دارد. این پل که به نام های قوزیوند و اتحادیه معروف است، در جهت شرقی – غربی بر روی رودخانه زرداب ساخته شده است. پل قوزیوند به طول 30/18 متر و دارای سه پایه و دو دهانه است.
از پایه اول تنها نمای غربی آن دیده می شود و قسمت های دیگر آن به وسیله انباشت خاک پوشیده شده است. در نمای جنوبی این پایه بخش هایی از آب شکن دورده ساسانی قابل رویت است که بر روی آن با اندکی عقب نشینی، آب شکن دوره پهلوی ساخته شده است. پایه دوم نیز مانند پایه اول در دو مرحله ساخته شده است. دوره اول ساخت آن به دورده ساسانی تعلق دارد. از سنگ های پایه ساسانی تنها یک ردیف قابل رویت است. در دوره پهلوی بر روی پایه ساسانی، پایه ای به ابعاد کوچک تر ایجاد کردند. پایه سوم نیز مانند پایه اول بلافاصله بر روی سنگ های دوره ساسانی احداث شده است. بخش هایی از این پایه به وسیله خاک پوشیده شده است. از سنگ های پایه ساسانی دو ردیف قابل رویت است. بر روی پایه ساسانی، پایه پهلوی ایجاد شده و شامل چهار ردیف سنگ های پلاک است.