چرخ رصد ملبورن

چرخ رصد ملبورن

21 کابین برای دیدن نمایی 360درجه از آسمان ملبورن و دیدن ملبورن از زوایای مختلف است.