چهار طاقی بازه هور مشهد

چهار طاقی بازه هور مشهد

این بنای سنگی متعلق به دوره ساسانی و در فاصله تقریبی 80 کیلومتری جنوب شهر مشهد در مجاورت روستای رباط سفید بر کنار جاده قدیم مشهد – تربت جام واقع شده است. بنای بازه هور دارای سه ورودی و یک گنبد مرتفع است