کاخ دوج ها ونیز

کاخ دوج ها ونیز

این کاخ که در سبک گوتیک ونیزی ساخته شده، زمانی مرکز قدرت در ونیز بود. از اینجا دوج ها و دولت ونیز بر جمهوری ونیزی حکومت می کردند.