کاخ شارلوتنبرگ برلین

کاخ شارلوتنبرگ برلین

کاخ شلوس شارلوتنبرگ، یک کاخ باروک اوایل قرن هجدهمی در منطقه شارلوتنبرگ برلین است. چند بخش از این ساختمان بسیار پر تزئین، بر روی عموم بازدید کنندگان باز