کاپالی چارشی استانبول

کاپالی چارشی استانبول

یکی از مراکز خرید استانبول به نام بازار كاپالی چارشی همانند يك حلزون عظیم جسته با حدود 60 سرای و بيش از سه هزار مغازه قديمي ترين و بزرگترين بازار سرپوشيده جهان است كه در مركز استانبول واقع شده است. بازار سرپوشيده متعلق به قرن پانزدهم بوده و اطراف آن با ديوار محصور و سقف آن نيز با تعدادي گنبد پوشيده شده . سپس در قرون بعد نيز سقف كوچه هاي تازه تاسيس نيز پوشانيده شده و بصورت يك مركز خريد و فروش در آمده است.