کبابی حاج علی تبریز

کبابی حاج علی تبریز

شعبه یک: تبریز- بازار تاریخی — شعبه دو: بلوار 29بهمن