باغ گلها اصفهان

باغ گلها اصفهان

به منظور پويا بودن باغ گلها، با توجه به شرايط اقليمي اصفهان و كمبود گل در فصل زمستان، مجموعه گلخانه به مساحت ۷۰۰ متر مربع در ضلع مال شرق باغ پيش‌بيني شده است كه با فراهم نمودن انواع اقليم در طول فصل زمستان بازديد كنندگان مي‌توانند نظاره‌گر انواع گلها باشند.
باغ گياهاني دارويي و خوراكي
باغ سوزني برگان
باغ گياهان پيازي
مجموعه گونه‌هاي زنبق
مجموعه گونه‌هاي داوودي
آب نما