گور دخمه برناج کرمانشاه

گور دخمه برناج کرمانشاه

گور دخمه برناج در 14 كیلومتری شمال غربی شهر بیستون در روستایی به همین نام قرار دارد. اطراف این گور دخمه قابی تراشیده شده است.پلان آن مربع شكل است كه ارتفاع و اضلاع پلان این دخمه همگی
95 سانتیمتر است