ییلاق های واقع در مسیر دره رودخانه پل رود رشت

ییلاق های واقع در مسیر دره رودخانه پل رود رشت

دره بسیار زیبای پل رود پس از گذشت از روستای دیماین به نواحی ییلاقی این ناحیه می رسد. دره پل رود در محل طولا به دو شاخه تقسیم می شود و هر یک به ییلاق واقع در مسیر خود می ریزد. این ییلاق در دره بسیار زیبای پل رود قرار دارد.