AU BON COINپاتایا

AU BON COINپاتایا

AU BON COINرستورانی با تم چوبی و پنجره های شیشه ای بزرگ است که غذاهای فرانسوی سرو میکند