cabbages & condomپاتایا

cabbages & condomپاتایا

منحصربه فردترین رستوران در پاتایا که چشم اندازی رو به اقیانوس دارد و محیطی است تفریحی برای مهمانان